Fiets, Auto

Druk omzetten van PSI/BAR naar BAR/PSI

Air pressure gage 2

1. Het omrekenen van druk naar een andere eenheid

Druk omrekenen van bar naar PSI en omgekeerd? Al van Pascal gehoord? Wij geven je de complete uitleg, vertellen hoe je de omzetting maakt en illustreren dit met concrete voorbeelden. 

2. Wat is druk?

Druk is de kracht per oppervlakte per eenheid. De druk van vloeistoffen en gassen kunnen weergegeven worden in verschillende eenheden. De officiële eenheid van druk is Pascal (PA). Eén Pascal wordt gedefinieerd als 1 Newton per vierkante meter. In een formule ziet het er dan zo uit:  P = F / A, waarbij P staat voor druk (in Pa), F staat voor kracht (in N) en A voor oppervlakte (in m2).

3. Eenheden van druk

Pascal is echter niet de enige eenheid die gebruik wordt voor druk: 

De bar is van oorsprong een Britse eenheid en 1 bar komt ongeveer overeen met de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau (alhoewel 1 atmosfeer (atm) een betere omschrijving is). De bar is gedefinieerd als 100.000 Pa, of 100 kPa. Deze eenheid vormt zowat de standaard referentie als het op druk aankomt. 

Historiek: Bar werd ooit geïntroduceerd door Vilhelm Bjerknes, een Noorse meteorologist die aan de wieg staat van de moderne weersvoorspellingen. De term ‘bar’ komt van het Griekse woord “baros”, wat gewicht betekent. 

Huidige gebruik: Hoewel bar de eenheid is voor druk, wordt deze eenheid niet aanvaard door the International System of Units (SI) en op sommige vlakken zelfs afgekeurd. The International Bureau of Weights and Measures, geven wel aan dat auteurs de vrijheid hebben om bar te gebruiken, maar hebben het alsnog niet opgenomen in de toegestane lijst van het SI. 

Millibars (symbol: MB) wordt ook vaak gebruik om atmosferische druk te omschrijven. Waarbij atmosferische druk gelijk staat aan 1013.25 mbar (101.325 kPa). Meteorologen and weersvoorspellers gebruiken wereldwijd deze eenheid, omdat een uitdrukking in Pascal, tot veel langere cijferreeksen zou leiden. 

De atmosfeer komt beter overeen met de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau, en is gedefinieerd als volgt: 1 atm = 101.325 Pa; dus net iets meer dan 1 bar. Luchtdruk wordt ook regelmatig uitgedrukt in millibar of hectopascal. Hierbij geldt dat 1 millibar exact gelijk is aan 1 hectopascal. 1 atmosfeer is dan dus 1013 millibar en 1013 hectopascal.

De PSI is een Amerikaanse eenheid en staat voor Pounds per Square Inch. De druk die een Pound levert hangt af van de zwaartekracht die niet overal op aarde gelijk is. Omdat deze niet overal gelijk is kun je een omrekenfactor niet zomaar toepassen om PSI naar Pa of bar om te zetten. Om dit toch te kunnen doen, wordt er eigenlijk altijd gewerkt met een gemiddelde benadering

Definitie: Een PSI is een wereldwijd gebruikte eenheid.  Zij wordt gedefinieerd als de druk die ontstaat wanneer een kracht van één pond-kracht wordt uitgeoefend op een oppervlak van één vierkante inch. Eén PSI is ongeveer 6,895 Pascal (N/m2).

Historiek: Deze eenheid vindt zijn historiek in het imperiale en Amerikaanse stelsel van maateenheden. Het is gebaseerd op het het avoirdupois-systeem, een systeem dat gebruik maakt van gewichten in termen van het avoirdupois-pond, dat in 1959 werd gestandaardiseerd. Het systeem werd ongeveer in 1300 in Engeland in gebruik genomen en vooral gebruikt werd in de internationale wolhandel. 

Huidige gebruik: PSI wordt wereldwijd gebruikt om heel wat druk te meten. Van bandendruk tot gasdruk en heel wat andere. Hoewel de Pascal meer wordt gebruikt in de wetenschappelijke context, wordt PSI dagdagelijks meer gebruikt. Zeker in de Angelsaksische landen.

4. Omrekenen

Blog 05 Coversie Tips 01

De kracht die overeenkomt met een pound force uitgedrukt in Newton is 1 pound uitgedrukt in kilogram maal de valversnelling. 1 pound komt ongeveer overeen met 0,4536 kg. De standaard (gemiddelde) valversnelling waarmee meestal gerekend wordt is 9,80665 m/s2. Dit vermenigvuldigd levert op dat een pound force overeenkomt met 4,448 Newton. De oppervlakte van één square inch uitgedrukt in vierkante meters is bij benadering 0,000645 m2. 1 PSI komt dan dus overeen met 4,448 Newton gedeeld door 0,000645 m2 en dat is dan afgerond 6895 Pascal.

We hebben gezien dat 1 bar overeenkomt met 100.000 pascal en 1 PSI is gelijk aan 6895 Pascal. Dit betekent dat 1 bar gelijk is aan 100.000 / 6895 = 14,5 PSI. Dit betekent ook dat 1 PSI overeenkomt met 6895 / 100.000 = 0,06895 bar (afgerond 0,069 bar)

Om van BAR om te rekenen naar PSI moet je vermenigvuldigen met 14,5

Om van PSI om te rekenen naar BAR moet je delen met 14,5 (of vermenigvuldigen met 0,069)

5. Rekenvoorbeelden

Vraag: Een autoband is opgepompt tot 2,5 bar. Hoeveel PSI is dit?
Antwoord: 2,5 bar komt overeen met 2,5 maal 14,5, dus 36,25 PSI.

Vraag: Op de koppeling van een tuinslang staat: “max. 200 PSI”. Hoeveel bar mag de waterdruk maximaal zijn?
Antwoord: 200 PSI komt overeen met 120 gedeeld door 14,5, dus 13,79 bar.

Van:
psi
Naar:
bar
Blog 05 PSI NAAR BAR CONVERSIE TABEL 01

Ook belangrijk, hier